Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hypnosepraktijk Lotus Hypnotherapie.

 

Het is mijn doel de best mogelijke service te bieden en mijn cliënten zo goed mogelijk te informeren. Om dit te bereiken is het nodig enkele voorwaarden te verbinden aan het boeken van een sessie voor hypnose.

Verbintenis van inzet

Ik stel al mijn vaardigheid en kennis in dienst om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het door hem/haar gestelde probleem. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij volledig overtuigd is van hypnose als middel om het door hem/haar aangegeven  probleem op te lossen. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken dient de cliënt de instructies van de hypnotherapeut zo goed mogelijk op te volgen.

Prijzen en betaling

Prijzen zijn per sessie. Sessies duren meestal anderhalf tot twee uur. Betaling ter plaatse; contant, tikky of een bank whatsapp.

Verplaatsen van afspraak

Het is mogelijk kosteloos een afspraak te verplaatsen mits de wens daartoe minstens 48 uur voor de afspraak wordt medegedeeld.. Daarna is het in feite een annulering en wel of geen nieuwe afspraak. Kosten zullen in dat geval in rekening gebracht worden.

Annuleren van afspraak

Het is kosteloos een afspraak te annuleren wanneer dit ten minste 48 uur van te voren plaatsvindt. Daarna wordt de hele sessie in rekening gebracht. Annuleren kan telefonisch; met een sms; per e-mail; whatsapp.

Afwezig op afspraak

Bij afwezigheid zonder verwittiging zal de hele sessie in rekening gebracht worden en er zal geen nieuwe afspraak gemaakt worden.

Medische diensten

Ik ben geen arts, psycholoog, psychiater of diëtist. Ik stel geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en geef geen voedingsadviezen.

Garantie

Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot het eindresultaat. Ik kan alleen garanderen mijn vaardigheid en kennis in te zetten om u zo goed mogelijk te helpen. Voor een deel bent u n.l. zelf verantwoordelijk voor het wel of niet slagen van een hypnosesessie.

Betwisting

In het geval dat er ontevredenheid is van de cliënt over de toegepaste methode of het resultaat is er geen verhaal mogelijk. Het resultaat is niet alleen afhankelijk van mijn expertise maar ook van de inzet en toewijding van de cliënt. Aangezien er bij hypnose geen sprake kan zijn van schade kan er ook geen schadeclaim ingediend worden. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn over het behaalde resultaat dan kunnen alle veranderingen weer ongedaan gemaakt worden.

Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

PRIVACYREGLEMENT

Persoonlijke gegevens van cliënten zijn beveiligd en worden strikt persoonlijk behandeld en niet voor commerciële doeleinden gebruikt of met derden gedeeld.

Indien er een geschil mocht ontstaan met juridische gevolgen dan is het noodzakelijk deze gegevens te gebruiken in de juridische procedure. Een overheidsinstantie, b.v. de belastingdienst kan ons verplichten uw gegevens met hun te delen.

 De gegevens  van de cliënt die verwerkt worden zijn; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat en omschrijving van de hulpvraag waar de cliënt de behandeling voor aangevraagd heeft. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentie met de cliënt en de boekhouding van de praktijk.

Persoonsgegevens worden in navolging van de belastingwetgeving vijftien jaar bewaard. De cliënt heeft het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen indien er correcties nodig zijn en te laten verwijderen indien dat aangevraagd wordt met gegronde redenen.

Passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde wijzigingen en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.